Name: Nostalgia Dreams, 2017
Size: 60 x 80 cm.
Media: Oil on canvas.